Beschrijving: Beschrijving: ETOREN

 

 

Van 1968  tot 2004

 

De VRIJPION uit GENDT

 

 

 

 

 

DE VRIJPION uit Gendt - van start tot teloorgang  deel 1

 

Schaakvereniging "De Elster Toren" bestaat 25 jaar en heeft momenteel een ledental van tegen de 30 senioren en natuurlijk ook een respectabel jeugdbestand. Veel van de leden hebben hun roots bij voorgaande verenigingen die het niet hebben gered en ter ziele zijn gegaan. Voorbeelden daarvan zijn "De Koningsjagers" uit Elst en "De Vrijpion" uit Gendt. Momenteel loopt van een kwart van het aantal senioren de roots via "De Vrijpion". Het is dan ook niet verwonderlijk dat enige informatie over het WEL en WEE van deze schaakclub uit Gendt ook voor de Elster Toren interessant is en van belang kan zijn.

 

Het verhaal komt uit de "koker" van een (ex) schaaklid die in 1986 verhuisde naar het westen van Nederland, maar zich altijd betrokken voelde met het wel en wee van de Vrijpion. In 2005 wilde hij zich weer aansluiten bij De Vrijpion, maar kwam terecht bij De Elster Toren. De geschiedenis na 1986 is derhalve gevormd op basis van gesprek­ken, jaarverslagen, vlagen, nieuwsbrieven en andere bescheiden die de papiervernie­tiger hebben overleefd.

 

Het verzamelen van de informatie stootte vervolgens op grote hindernissen.

De archiefbewaarder van De Vrijpion blijkt zijn archief te hebben ingeleverd bij een vorige penningmeester die, tezamen met zijn archief en een stapel weekbladen alles, waarschijnlijk per abuis, bij het oud papier plaatste. Ondergetekende werd daardoor afhankelijk van bescheiden van oud (bestuurs)Ieden.

Nadat al veel was verzameld, begaf de computerschijf het; natuurlijk geen back-up en dus waren we weer bij AF.

Het begint op ganzenborden te lijken!

Niettemin navolgend overzicht:

 

GENDT en omstreken

Gendt is een dorp, maar was een stad, dicht bij de splitsing van de Rijn in Waal en het Pannerdenskanaal(Nederrijn).

Sinds 1233, toen Gendt als Hanze-stad stadsrechten kreeg van Graaf Otto 2e van Gelre, hebben de heren "Van Gendt" als leenmannen van de Hertogen van Gelre, vaak een opvallende rol gespeeld.

Zo nam een van hen, als luitenant-admiraal, deel aan de tocht naar Chatham; dit onder bevel van Michiel de Ruyter. Deze strijdlust komt momenteel (dec.2006) weer naar boven bij "DE SLAG" om het "FORD PANNERDEN".

Ook het kasteel "Den Doornenburgh" heeft zijn bijdrage geleverd aan de weergave van de strijd tussen ondermeer Floris de vijfde en de Graven/Hertogen van Kleef. Het Gendt vanaf 1233 had eigen middelen en rechtspraak. Zij die de wet ernstig overtraden werden terechtgesteld. Dit vond plaats aan de rand van Gendt; het huidige (GALGEN)daal.

 

Waardoor en wanneer werd DE VRIJPION opgericht.

 

In 1968 wilde het VVV van Gendt deze strijdlust doen herleven. Ze koos daarvoor het jaarlijkse Kersenfeest uit en organiseerde een toernooi. Niet met paarden en lansen om de eer van hun dame te verdedigen! Nee, nu met torens, paarden, lopers (s)pionnen en ook de koningin doet mee om de eer van de koning te verdedigen. De beloning werd een "Zilveren Kers".

Genoemd toernooi werd een groot succes. Het kersenfeest van dat jaar was beter dan ooit.

Na het kersenfeest stroomde het bloed van velen harder en de roep om meer van deze krachtmetingen klonk van Gendt tot in de omliggende dorpen Doornenburg en Haalderen.

Ook aan de bar van "De Klok" was deze strijdlust onderwerp van gesprek; vaak tussen de VVV-voorzitter en hoofdonderwijzer Jacques van den Bergh en Gerard Haazen (een

beroemd schaakheer uit de regio).

Deze schaakheer had vernomen dat een groep van strijders deze schaakstrijd reeds eerder hadden beoefend, maar toen in besloten kring. Schaakheren met illustere namen als "Poepie Burgers", "Gert de Looien" en "Meurs" van de Lootakkers enz. enz. Hij besloot een oproep te doen aan deze en andere strijders in de regio. En ja hoor, op 2 september 1968 kwamen er 11 personen bijeen. Deze besloten gezamenlijk de schaakstrijd aan te gaan en zie; op de volgende samenkomst was het aantal al aan­gegroeid tot 20.

Van deze 20 schakers uit 1968 zijn er nog 3 actief en schaken momenteel allen bij De Elster Toren. Het zijn: Piet Scholten, Wim Scholten en ondergetekende.

 

 

 

Ontwikkelingen bij s.v. “De Vrijpion”

 

Vanaf genoemde datum werd de schaakstrijd met vuur en volhardendheid uitgeoefend. Toch memoreerde de schaakheer G.Haazen bij het 1e lustrum dat de strijd nog lang zou duren. Het was niet eenvoudig geweest. Immers met bescheiden middelen(con­tributies en subsidies) zijn de strijdmiddelen zoals schaakstukken, klokken en borden bijeen gebracht. Besloten werd een ledenkapitaal te vormen om steeds aan de "noden" te kunnen voldoen. Toen onze schaakheer in zijn harnas kwam te overlijden werd in zijn 'in Memoriam" beloofd de schaakregio met paard en tand te verdedigen. Echter...

 

Versterking van de schaakmacht werd ook nagestreefd door jeugd te coachen.

Vanaf januari 1970 werd hiermede gestart. Vooral onderwijzers en met name van de "jongensschool" zorgden voor regelmatige aanvoer van jeudigen. Velen hebben vanaf 1970 hun schaakspieren geoefend, zowel jongens als meisjes. Er zijn zelfs momenten geweest dat bij de jeudigen een ledenstop noodzakelijk was. Bij de senioren heeft dit fenomeen nooit toegeslagen.

Echter het spreekwoord "wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" geldt blijkbaar niet bij het schaken, want weinigen hebben de juiste bezieling gehad om voor lange tijd de schaakstrijd te blijven uitoefenen. Een belangrijke concurrent bij de jeugd bleek het voetballen te zijn. Bij de senioren kan het uitblijven van woningbouw in de regio, mede als oorzaak worden gezien van de uitstroom van jeudige schakers naar omlig­gende regio's

waar wel voldoende huisvesting werd gerealiseerd. In 2003 werd met de jeugd gestopt en in 2004 bleek alras.

 

GEEN JEUGD - GEEN TOEKOMST

 

Sportief gezien zijn er goede tot heel goede resultaten geweest. De seniorenteams hebben in de OSBO in alle klassen deelgenomen, uitgezonderd de promotieklasse. Ook de jeugd heeft vaak verrassende resultaten op het schaakbord gelegd. Maar evenals voetbalvereniging Volendam schijnt De Vrijpion een boot te hebben gehad die "HEEN EN WEER" heette.

Toch zijn er tijden geweest van 2 senioren teams en 3 jeugdteams (naar leeftijdklasse). Een over het geheel gezien minder succesvol verloop was de samenwerking met Huissen in het VRIJ-Riant project. Mogelijk was dit fiasco mede het begin van het einde. Ongeveer gelijktijdig waren er ook schaak-meetings met ondermeer De Eister Toren. Deze werden als positief ervaren. Mogelijk heeft dit geleid tot de overstap naar deze vereniging uit Eist.

 

Naast inspanning(soms zelfs trainingskampen en externe coaching) was er ook veel ruimte voor ontspanning. Vele accommodaties voor bowlen, kegelen, zwemmen enz. zijn daarbij bezocht. Ook puzzel- en oriëntatieritten werden opgepakt. Hiervoor waren er schaakheren die zich -blijkbaar- hierin specialiseerden. Deze zijn deels ook bij De Elster Toren beland. U kent ze wel; "Ieder 'n pion van het bord;dan nog een stuk eraf, doorschuiven" en meer van die (on)gein.

 

Bestuurlijke activiteiten

 

Van de huidige leden bij de Elster Toren die hun Roots hadden bij de Vrijpion, heb­ben allen een belangrijke bijdrage geleverd aan de besturing en begeleiding van de Gendtse schaakclub, zoals moge blijken uit navolgend overzicht. Piet Scholten: voorzitter, wedstrijdleider, teamleider, kascontrole Wim Scholten: penningmeester, kascontroles enz. Peter Bongers: voorzitter, jeugdleiding, teamleider en feestcommissies

Theo Meijer: penningmeester, feestcommissies, kascontrole, redactie-lid Vlaag, Jo Engels: secretaris, kascontrole,teamleider, redactie-lid enz. Henry Schrader:        wedstrijdleider, fotograaf, teamleider, kascontrole enz. Wim Cornelissen: voorzitter, secretaris penningmeester, wedstrijd-

en jeugdbegeleiding.

Maar andere namen die niet onvermeld mogen blijven zijn, Jos Aarntzen( een alles kunner), Frank Stevens de geboren secretaris, Martin Weijsenfeld jeugdleider, coach en schrijver van vele en ludieke verslagen over de jeugd. Gerard Haazen oprichter en zeer stimulerende voorzitter,Ton Juffermans met (te)veel initiatieven, Gerard Degen en Erik Hartman, de laatste voorzitter, voordat de vereniging uiteenspatte.

Maar er zijn er meer, zoals Cas en Joke Kruip waar de schaakclub altijd welkom was.

 

 

 

 

Schaakvereniging   “De Vrijpion”  vervolg

 

Activiteiten in de loop der jaren.

Door de Vrijpion werd een scala van activiteiten georganiseerd. Het gaf een kleurrijk beeld van het schaakgebeuren in de regio. Niet altijd en algemeen waren alle leden hierin geinteresseerd. Sommigen waren alleen geinteresseerd in 'n potje schaak op de clubavond.

Kort overzicht: Onderlinge voor senioren en jeugd, OSBO voor senioren en jeugd; Rabo Toernooi en Oost Betuwe Toernooi, deze waren regio-overschrijdend en veelal mede gesponsord door bank en/of ondernemer(s) uit Gendt. Het Gendts Open met zijn uniek concept, dat later voorbeeld is geweest bij andere verenigingen.

Schaakmeetings met omliggende verenigingen. De Elster Toren kwam de latere jaren hierbij steeds meer in beeld, maar vroeger de clubs uit Bemmel en Huissen. Onderlinge toernooien voor senioren en junioren met namen als, "Oliebollen-, Paas-, Kerst-, Sinterklaastoernooi.

Promotie-achtige activiteiten bij het Gendtse Kersenfeest en Koninginne-dag Deelneming aan externe toernooien; bij de jeugd was het Bennekomse-toernooi sterk favoriet.

En "last but not least" de feestelijke activiteitenbijeenkomsten ter afsluiting van het seizoen of bij een jubileum. Hieraan werd door de jaren heen veel aandacht (lees>geld) besteed.

 

Terugblik na enkele jaren zonder De Vrijpion

De Vrijpion uit Gendt heeft een leeftijd behaald van +/- 36 jaar. Schaken is een sport voor jong en oud. Honderden zijn lid geweest van deze club uit Gendt en naaste omgeving. Bindende factoren waren natuurlijk de schaaksport, maar ook de contacten met de regio(dorpsactiviteiten, subsidie e.d.). De schaakactiviteiten werd door een deel van de leden gezien als een ontspanning door inspanning buiten de deur. Beslist hebben sommige het schaakgebeuren ervaren als een "ROEPING". Daarnaast was er aandacht voor bijkomende ontspanning zoals de feestavond en/of bijzondere activiteiten voor senioren; de schaakjeugd had zijn eigen uitstapjes. Natuurlijk de jaarverantwoording, maar ook De Vlaag en de wekelijkse nieuwsbrieven waren het middel om iedereen te informeren, activeren enlof te coachen. De geschriften bevatte ook veel ludieke verhalen van binnen en buiten de schaakclub.

Zeer zeker zijn er ook irritaties geweest en andere voorvallen, echter het gemeen­schappelijke doel en belang van de schaakclub werd -TOEN- niet uit het oog verloren. Schakers van elk schaakniveau hebben het (vaak)jaren naar hun zin gehad. Enkele zijn

 

 

 

 

 

Het Gendts Open 2002

 

 

 

ook alle 36 jaar lid gebleven. Jan de Jong en de nu "Elster" leden Piet en Wim Scholten. Maar ook later intredende leden hebben een groot aantal "schaakjaren". Ze waren ook vaak betrokken bij de functieltaken om het schaakgebeuren goed ( en flexibel) te doen verlopen, zogenoemde "dienstjaren".

 

De verslagen lezend en op basis van de andere geschriften, lijkt alles op rolletjes te verlopen. Echter er komen andere signalen;vooral het laatst uitgebracht jaarverslag over 2002/2003 geeft deze andere signalen.

 

De klad kwam erin, de koek raakte op, de houdbaarheidsdatum verstreek.

 

Wat waren de signalen en waardoor ging de schaakclub teloor.

De overigens prachtige "jaarverslagen en vlagen" lezend komt langzaam maar zeker een vermoeidheid bovendrijven.

 

De oorzaak zal gelegen zijn in de samenkomst van meerdere factoren.

* Ledenwerving lukt niet erg: Op vele manieren is getracht om nieuwe leden te werven en te behouden. Enkele knelpunten hieromtrent zijn al eerder verwoord. Niettemin daalde het aantal senioren langzaam maar zeker. Het bestuur zag steeds minder mogelijkheden.

Ook de jeugd leverde steeds minder resultaten op; dit ondanks grote inzet van vele leden, maar in het bijzonder die van Martin Weijsenfeld.

Hoewel verschillende jeugdleden naar de senioren zijn doorgestroomd en ook wel hebben bijgedragen aan begeleiding van vooral de jeugd, zijn alleen Jos Aarntzen, Eric Hartman, Theo Meijer en Martin Weisenfeld blijvertjes gebleken.

* Het competitiemodel was door de jaren heen een voortdurend bron van onrust, en ook de interne competitie stelde steeds minder voor. De spanning was eruit.

* Bestuursmoeheid: Mede door de geringe aanwas van nieuwe leden was er (te) weinig doorstroming(verversing) binnen bestuur en begeleiding. Uiteindelijk leidde dit tot een bestuur tegen "Wil en Dank" en de desastreuze besluiten zoals ondermeer blijkt uit het laatste uitgebrachte jaarverslag van 200212003.

 

 

* Effecten van de besluiten(stoppen jeugdschaak), alsmede de bestuursmoeheid leidde tot onrust en irritaties. Noodzakelijk beleid te weten; terug naar de basis in eigen regio met bijbehorende structuur en financiering, werd niet onderkend. Energie en financiële middelen gingen teloor aan zaken die van lager belang zijn (OSBO en feesten). De bom was geplaatst; wie steekt de lont aan.

 

Waar anders dan op een feest.

 

Besluitvorming en afwikkeling van "De Vrijpion"

Over het jaar 200212003 is het laatste jaarverslag uitgebracht. De afwikkeling zowel financieel als materieel heeft niet plaatsgevonden.

 

Inmiddels heeft de Historische Kring van Gendt zich geďnteresseerd getoond in de geschiedenis van de schaakclub "De Vrijpion" en is graag bereid zich over de bescheiden te ontfermen als onderdeel van een stukje Gendtse historie. Het laatste (dagelijks) bestuur zal gevraagd worden de laatste verantwoordingen te completeren. Mogelijk zal hierover ook worden gepubliceerd in het blad "Ganita mare" van de Historische Kring.

 

Gevolgen voor De Elster Toren

De geschiedenis van De Vrijpion uit Gendt heeft als gevolg een flinke groei van het ledenbestand bij de Elster Toren. Het is voor deze club dan ook een extra impuls op weg naar weer 25 jaar schaak te Eist.

 

Mede namens de (ex) Vrijpionners feliciteren we de Vereniging, Bestuur en Leden met het huidige jubileum van 25 jaar.         

PROOST                                                     Wim Cornelissen

 

 

alle (ex) Vrij-pionners uit Gendt en omstreken

 

Even vooraf..

 

Met ingang van het schaakjaar zijn wij met een 7-tal schakers uit Gendt overgestapt

naar de Elster Toren.Geen eenvoudige beslissing als je je realiseert dat dit meteen ook het einde betekende van een club met een historie van 33 jaar!

Maar ik spreek namens alle (ex) Vrij-pionners als ik zeg dat we ons vanaf het eerste moment bijzonder thuis voelen bij de Elster collega’s en weer met veel plezier ons potje schaken.

 

Beschrijving: Beschrijving: gendt

 Henry              Jo                   Theo          Peter     Wim         Piet         Henk  

 

Hierbij een korte karakteristiek van deze nieuwkomers:

 

Theo Meier:

Theo heeft het plezier in het schaken weer helemaal terug. Hij speelt nog niet zijn beste schaak maar er is weer een duidelijke opwaartse trend zichtbaar. Theo is een zeer aanvallende schaker met soms zeer verrassende offers. Het probleem is soms dat hij daarvoor wat te veel tijd verbruikt wat dan later weer opbreekt. Theo heeft diverse openingen in zijn repertoire.

Met zwart Siciliaans en Grünfeld Indisch. Met wit speelt Theo momenteel veel c4.

 

 

Jo Engels.

Jo is een aanvallende en avontuurlijke schaker. Hij houdt van gambietopeningen en is inmiddels beroemd en berucht om zijn “leeuw” . Jo blinkt ook uit in wisselvalligheid.

Mooie partijen tegenover “rubbish”. Jo heeft een behoorlijke theoretische kennis en partijen tegen hem zijn nooit saai.

 

Peter Bongers.

Ook Peter wisselt goede en slechte partijen nog teveel af. Probleem is vaak ook nog het afmaken van een goed opgebouwde stelling. Na een periode met mindere interesse in het schaken komen ook bij hem thuis de theorieboeken weer op tafel . Peter speelt met zwart veel Frans, maar is (zeker op d4) bezig een wat ander repertoire te zoeken. Met wit heeft Spaans zijn voorkeur. Peter is een aanvallende speler.

 

 

Henry Schrader

Van Henry zeggen we altijd hij is achter het bord precies als in het normale leven.

Henry is geen “killer”. Bouwt mooie stellingen op en verzuimt dan vaak de genadeslag te geven. Maar op goede dagen kan iedereen van hem verliezen. Henry speelt veel Siciliaans en d4. Henry’s stijl is rustig.

 

Henk Bouwmeister.

Henk speelde nog niet zo lang bij de Vrijpion toen we naar Elst gingen.

Henk speelt nogal wisselvallig. Ook speelt hij vaak té snel, waardoor soms mooie stellingen ineens weg zijn.Henk speelt veelal e4 en heeft nog niet echt een eigen openingsrepertoire.

Doorgaan Henk!!

 

Piet Scholten.

Piet doet het momenteel verrassend goed in de onderlinge competitie. Onlangs nog had hij eigenlijk van John moeten winnen. ( weliswaar een blunder van John, maar dan nog)

Piet speelt degelijk en is een taaie. Zijn openingsrepertoire past ook wel bij zijn stijl

d6 bijvoorbeeld (Pirc) en met wit d4. Piet heeft soms problemen met het afmaken van de gewonnen stelling en maakt dan wel eens de verkeerde keuzes. Piet is weer lekker fanatiek bezig.

 

Wim Scholten

Inderdaad familie (neven) Wim is een verhaal apart. Wereldberoemd in Gendt en omstreken vanwege de traditionele tijdnood waarin hij altijd terechtkomt. Het vervelende voor de tegenstander is dan wel dat Wim dan meestal de beste zetten doet. Wim laat zich niet gek maken en speelt zijn potje schaak ( “het is maar een spelletje “) Opent met e4 en met zwart gewoon e5 ( op e4 ) Na afloop een pilsje..houden zo Wim

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------